ტელ :  5 (70) 90 24 24;  5 (96) 90 24 24   mail: infoeveresti@gmail.com 
დაგვიკავშირდით დილის  10:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

on-line მომხმარებელი

We have 29 guests online

ინგლისური ენის ოლიმპიადის წესები

inglisuri enis olimpiada tardeba sam turad, romelSic monawileoben III-XI klasis moswavlebi. olimpiadis monawileebi iyofian sam jgufad (me-3, me-4 da me-5 klasis moswavleebi; me-6, me-7 da me-8 klasis moswavleebi; me-9, me-10 da me-11 klasis moswavleebi).  

I turSi TiToeuli jgufis yovel monawiles eZleva 50-quliani testi (samive jgufis testi erTmaneTisgan gansxvavebulia). II turSi gadasasvlelad monawilem unda miiRos 10 an meti qula.

I turis Semdeg, Sedegebis mixedviT, TiToeuli jgufi gaiyofa A da B qvejgufad. B qvejgufSi moxvdebian is monawileebi, romlebic daagroveben 9 qulaze mets da 25 qulaze naklebs, xolo A qvejgufSi moxvdebian is monawileebi, romlebic daagroveben 25 qulas an mets.

II turSi TiToeuli qvejgufis yovel monawiles eZleva 80-quliani testi (yvela qvejgufis testi erTmaneTisgan gansxvavebulia).  II turis Sedegebis mixedviT Tioeul qvejgufSi reitingis wesiT gamovlindeba 100-100 finalisti.

III turSi (finalSi) TiToeuli qvejgufis yovel monawiles eZleva 100-quliani testi (yvela qvejgufis testi erTmaneTisgan gansxvavebulia). III turis Sedegebis mixedviT TiToeul qvejgufSi reitingis wesiT gamovlindeba 10-10 gamarjvebuli. A da B qvejgufis gamarjvebulebs gadaecemaT gansxvavebuli diplomebi, sigelebi, saCuqrebi. yvela finalisti miiRebs sigels miRweuli warmatebisTvis.

me-3, me-4 da me-5 klasis moswavleebi jgufebisa da qvejgufebis nacvlad konkursSi monawileoben klasebis mixedviT. aRsaniSnavia, rom maTTvis meore da mesame turis testebi Sedgenili iqneba saskolo saxelmZRvaneloebis mixedviT.


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/everestg/domains/everest.ge/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1060

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/everestg/domains/everest.ge/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1060

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (Connection timed out) in /home/everestg/domains/everest.ge/public_html/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1060