გთავაზობთ თემების ჩამონათვალს რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N1-ით.

მე-5 კლასი

 • მრავალნიშნა რიცხვების შედარება;
 • 1 000 000-ის ფარგლებში რიცხვების მიმატება და გამოკლება;
 • ფრჩხილების შემცველი გამოსახულება;
 • ფიგურის პერიმეტრის გამოთვლა;
 • მრავალნიშნა რიცხვის ერთნიშნა რიცხვებზე გამრავლება და გაყოფა;
 • მრავალნიშნა რიცვის გამრავლება მრგვალ ათეულზე;
 • სიგრძისა და მასის საზომი ერთეულები;
 • ნაშთიანი გაყოფა;
 • რიცხვის ნაწილის პოვნა;
 • რიცხვის წარმოდგენა თანრიგის შესაკრებების სახით.

 

მე-4 კლასი

 • სამნიშა/ოთხნიშა რიცხვების შედარება;
 • 10 000-ის ფარგლებში რიცხვების მიმაება და გამოკლება;
 • ფრჩხილების შემცველი გამოსახულება;
 • ჯამის ჩაწერა ნამრავლის სახით და პირიქით;
 • გამრავლების ტაბულა;
 • ორნიშნა რიცხვის ერთნიშა რიცხვზე გაყოფა (გამრავლების ტაბულა);
 • -ჯერ მეტი, -ჯერ ნაკლები;
 • უცნობი გასაყოფის/გამყოფის პოვნა;
 • მოცემული სიგრძის საზომი ერთეულების დალაგება კლებადობით;
 • რიცხვის უახლოესი ასეული ათასეული;
 • რიცხვის ამოცნობა მილიონის ფარგლებში;
 • რიცხვის წარმოდგენა თანრიგის შესაკრებების სახით.

 

 მე-3 კლასი

 • 100-ის ფარგლებში მიმატება და გამოკლება;
 • მრგვალი ათეულების მიმატება და გამოკლება;
 • ორნიშნა რიცხვების შედარება;
 • რიცხვების დალაგება ზრდადობით და კლებადობით;
 • ამოცანები განახევრებაზე და გაორმაგებაზე;
 • უცნობი საკლების/მაკლების პოვნა;
 • შიგა არე, გარე არე, საზღვარი;
 • სიგრძის საზომი ერთეულები (მმ, სმ, დმ, მ);
 • რიცხვის უახლოესი ათეული, ოცეული და ასეული;
 • -ჯერ მეტი, -ჯერ ნაკლები, -ით მეტი, -ით ნაკლები;
 • რიცხვების წარმოდგენა თანრიგის შესაკრებების სახით.


მე-2 კლასი

 • 20-ის ფარგლებში მიმატება და გამოკლება;
 • წინა და მომდევნო რიცხვები;
 • ორნიშნა რიცხვების ამოცნობა დასახელება;
 • გეომეტრული ფიგურების ამოცნობა გვერდების რაოდენობის მიხედვით;
 • რიცხვების დალაგება ზრდადობითა და კლებადობით;
 • მრგვალი ათეულების, ოცეულების შეკრება და გამოკლება;
 • 50-ის ფარგლებში მიმატება და გამოკლება (ათეულის გავლის გარეშე);
 • ამოცანის პირობის გააზრება.


1-ლი კლასი

 • წინა და მომდევნო რიცხვები;
 • 10-ის ფარგლებში რიცხვების შედარება;
 • 10-ის ფარგლებში მიმატება;
 • 10-ის ფარგლებში გამოკლება;
 • გეომეტრული ფიგურების ამოცნობა გვერდების რაოდენობის მიხედვით;
 • 10-ის ფარგლებში რიცხვების დალაგება ზრდადობით და კლებადობით;

 • ამოცანის პირობის გააზრება.

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა