გთავაზობთ თემების ჩამონათვალს რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N2-ით.

მე-5 კლასი

 • მრავალნიშნა რიცხვის დამრგვალება მითითებულ თანრიგამდე;
 • რომაული თვლის სისტემა;
 • მრავალნიშნა რიცხვების ამოცნობა;
 • მოქმედებები მრავალნიშნა რიცხვებზე;
 • სამკუთხედის და კვადრატის პერიმეტრი;
 • რიცხვის ხარისხი;
 • მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობა;
 • მრავალნიშნა რიცხვების ორნიშნა რიცხვებზე გამრავლება;
 • მრავალნიშნა რიცხვების გაყოფა ორნიშნა რიცხვზე;
 • წრეწირი, წრეწირის ელემენტები.

 

მე-4 კლასი

 • სივრცული ფიგურები და მათი ელემენტები;
 • რიცხვების შედარება მილიონის ფარგლებში;
 • რიცხვის უახლოესი ათასეული;
 • ციფრის მნიშვნელობა რიცხვში თანრიგების მიხედვით;
 • მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება, გამოკლება;
 • მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობა;
 • მართკუთხედის და კვადრატის პერიმეტრი.

  

მე-3 კლასი

 • ლუწი და კენტი რიცხვები;
 • მოქმედებები ლუწ და კენტ რიცხვებზე;
 • თანრიგის ერთეულები;
 • საათის ცნობა, ამოცანები საათის გამოყენებით (ელექტრონული საათი);
 • მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობა;
 • სამნიშნა რიცხვების შედარება;
 • სიგრძის საზომი ერეთეულები;
 • რიცხვების შეკრება და გამოკლება 100-ის ფარგლებში;
 • ციფრის მნიშვნელობა რიცხვში თანრიგების მიხედვით;
 • ორნიშნა და სამნიშნა რიცხვების შეკრება და გამოკლება;
 • ამოცანები ფულის გამოყენებით.

  

მე-2 კლასი

 • რიცხვების მიმატება და გამოკლება 50-ის ფარგლებში;
 • რიცხვების გაორმაგება;
 • რიცხვების განახევრება;
 • რიცხვის უახლოესი ათეული და ოცეული;
 • რიცხვების შედარება 100-ის ფარგლებში;
 • -ით მეტი -ით ნაკლები (ამოცანები);
 • ორნიშნა რიცხვების ამოცნობა/დასახელება.

 

1-ლი კლასი

 • წინა და მომდევნო რიცხვები 20-ის ფარგლებში;
 • რიცხვების მიმატება და გამოკლება 20-ის ფარგლებში ათეულის გავლის გარეშე;
 • ერთეულები და ათეულები;
 • რიცხვების შედარება 20-ის ფარგლებში;
 • ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები;
 • მარჯვენა და მარცხენა;
 • ორმოქმედებიანი ამოცანები.

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა